специализиран сайт за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  
Учебен план  

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА СПЕЦИАЛНОСТ

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

(ОКС Бакалавър)

 

Специалността е от професионалното направление 4.6. Информатика и компютърни науки за образователно-квалификационна степен „Бакалавър". Обучението във ФМИ на ПУ е в редовна и задочна форма със срок за обучение 4 години. Завършилите бакалаври по тази специалност придобиват профе­сионална квалификация „Информатик".

Обща характеристика на завършващите студенти. Специалността „Бизнес информационни технологии" е както с теоретична, така и с приложна насоченост. Тя осигурява базова широкопрофилна подготовка по информационни технологии в различни области от живота чрез задължителните фундаментални дисциплини, включени в учебния план. С избираемите дисциплини студентите се подготвят по-задълбочено в избрана от тях област на информатиката и информационните технологии, а с факултативните дисциплини могат да изучават специализирани курсове в областта на математиката, икономиката, бизнеса, правото, психологията, философията, езиковото обучение и други. Завършилите специалността притежават базови математически познания, необходими за квалификацията им, от областта на линейна алгебра, аналитична геометрия, финансовата, застрахователната и други дялове на приложната математика. Те имат задълбочени познания върху основите на информационните процеси, модели и системи, съвременната компютърна техника, анализа и прилагането на програмни и информационни технологии, проблемите на информационното обслужване, съвременните методи и системи за проектиране, разработване, внедряване и използване на програмни продукти и информационни системи в областта на правото, банковото дело, счетоводството, застрахователното дело, икономиката и др. Освен необходимите научни познания, учебният план предвижда придобиване на основни технически умения за прилагане на информационни технологии в различни сфери от обществения живот. В процеса на обучение студентите придобиват и допълнителни умения и знания като самостоятелно търсене на необходима информация в литературни източници и в Интернет, мултимедийно представяне и защита на различни проекти, доклади и съобщения, достатъчно добро владеене на английски език в областта на изучаваната специалност.

Перспективи за реализация. Завършилите специалност „Бизнес информационни технологии" имат големи възможности за реализация навсякъде, където информационните технологии, информатиката и математиката се използват като инструмент за получаване на практически резултати: в банки, застрахователни дружества, счетоводни компании в промишлеността, търговията, както и в научно-изследователски групи. Осигурени са параметрите, гарантиращи гъвкавостта на избраната специалност: придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по информа­ти­ка и информационни технологии"; придобиване на втора или на нова специалност в рамките на обучени­ето по една образователна степен; преминаване от обучение в една образователна степен към обучение в друга; придобиване на по-висока образователна степен; предсрочно завършване на обучението при желание от страна на обучаваните; придобиване на нова специалност; частично обучение на български и чуждестранни студенти в избраната от тях специалност във факултета; преместване на студенти в друго висше училище, факултет, специалност и форма на обучение; прекъсване на обучението от страна на студентите, както и продължаването му след това; избор на преподавател от студентите, когато по една дисциплина обучението се води от повече от един преподавател.

Условия за прием по специалността. Приемът за всички бакалавърски специалности във Факултета по математика и информатика е въз основа само на конкурсната оценка (т. е. балът съвпада с конкурсната оценка). За конкурсна оценка се зачита всяка от следните оценки (при наличие на повече от една се взема максималната): а) от конкурсен изпит по математика; б) от конкурсен изпит по информатика; в) от положена матура по математика; г) от националния кръг на олимпиадите по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика, формирана по следния начин: над 70% от точките на дванадесетия - 6; над 66% от точките на дванадесетия - 5,90; над 62 % от точките на дванадесетия - 5,80; над 58 % от точките на дванадесетия - 5,70; над 54 % от точките на дванадесетия - 5,60; над 50 % от точките на дванадесетия - 5,50; д) от регионални състезания на зрелостници (организирани съвместно с ФМИ) по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика, формирана по следния начин: І награда - 6; награда - 5,80; IІІ награда - 5,60.

 

 

За студенти
 
 

Новини
© 2009 ФМИ