специализиран сайт за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  
БИТ редовно обучение  
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д.ф.н. Иван КУЦАРОВ)
Протокол на Академичния съвет № 20/ 09.02.2009

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност:

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 4 ГОДИНИ
 ДЕКАН на ФМИ:
(доц.д-р Асен Рахнев)
 Протокол на Факултетния съвет № 13 / 04.02.2009
   


ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

  • Учебният план е разработен съгласно Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист" от 2002 г. и е в съответствиес Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища. Изготвен е от комисия, включваща ръководителите на катедри (или оторизирани от тях представители на катедрата), обсъден е по катедри, приет е от Факултетния съвет и е утвърден от Академичния съвет.
  • Една академична година се състои от три триместъра (Есенен, Зимен и Пролетен).
  • Аудиторната заетост през всеки триместър за редовна форма на обучение е в рамките на 10 седмици, а за задочната форма на обучение - в рамките на 3 седмици.
  • Учебният план съдържа задължителни дисциплини, фундаментални за специалността. Избираемите дисциплини профилират обучението на студента в избрана от него област по специалността. С факултативните дисциплини студентите придобиват познания в различни области като: математиката, икономиката, правото, бизнеса, психологията, философията, езиковото обучение и други.
  • Ако студент е положил изпити по факултативни и допълнителни избираеми дисциплини, то те се вписват в дипломата. За избираеми или факултативни дисциплини може да се признаят и дисциплини, невключени в учебния план, по които са положени вече изпити в друга специалност на ФМИ на ПУ (или на друг факултет или друг университет, ако студентът се е прехвърлил), както и от специализации у нас или в чужбина по академичен обмен.
  • Обучението завършва с писмен държавен изпит или защита на дипломна работа.
  • Оценяването по дадена дисциплина се извършва на изпитните сесии след всеки триместър или с текуща оценка по време на триместъра.
  • Дисциплината Спорт е факултативнадисциплина.
  • 1 ECTS кредит отговаря на около 22½ астрономически часа студентска натовареност (= 30 учебни часа студентска натовареност: аудиторна + извънаудиторна).
Сравнение на традиционните и ECTS оценки

Традиционна оценка

ECTS оценка

цифрова

словесна

буквена

словесна

6

ОТЛИЧЕН

A

EXCELLENT

5

МНОГО ДОБЪР

B

VERY GOOD

4

ДОБЪР

C

GOOD

3

СРЕДЕН

D

SATISFACTORY

3

СРЕДЕН

E

SUFFICIENT

2,5

СЛАБ

FX

FAIL

2

СЛАБ

F

FAIL

Дисциплини

А

Л

Лс

У

Ус

Лб

Лбс

СП

О

К

ФИ

Г

Тр

Н

ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

650 270 27 150 15 230 23 1240 1890 63        

Есенен триместър

210 80 8 70 7 60 6 420 630 21        

Линейна алгебра и аналитична геометрия

60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 1 Е 1

Основи на компютърната информатика

60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 Е 1

Увод в информационните технологии

50 20 2 0 0 30 3 100 150 5 ТО 1 Е 1

Английски език

40 0 0 40 4 0 0 80 120 4 - 1 Е 1

Зимен триместър

220 80 8 60 6 80 8 410 630 21        

Информационни технологии в математиката

50 20 2 0 0 30 3 100 150 5 ТО 1 З 2

Програмиране

60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 З 2

Маркетинг и маркетингови информационни системи

50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 1 З 2

Английски език

40 0 0 40 4 0 0 80 120 4 ТО 1 З 2

Спорт

20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 З 2

Пролетен триместър

220 110 11 20 2 90 9 410 630 21        

Приложна математика

60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 П 3

Обектно-ориентирано програмиране

60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 П 3

Банково дело и банкови информационни системи

40 30 3 0 0 10 1 80 120 4 ТО 1 П 3

Графика и презентации

40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 ТО 1 П 3

Спорт

20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 П 3

ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

600 380 38 210 21 130 13 1260 1860 62        

Есенен триместър

200 120 12 80 8 40 4 430 630 21        

Финансова математика

60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 2 Е 4

Право и правни информационни системи

50 40 4 0 0 10 1 130 180 6 И 2 Е 4

Курсов проект 1

30 0 0 0 0 30 3 90 120 4 ТО 2 Е 4

Избираема дисциплина 

40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 Е 4

или практикум

0 0 40 4 0 0

Спорт

20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 2 Е 4

Зимен триместър

210 130 13 80 8 40 4 420 630 21        

Застрахователна математика

50 30 3 20 2 0 0 130 180 6 И 2 З 5

Счетоводство и счетоводни информационни системи

50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 2 З 5

Електронни таблици

50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 2 З 5

Избираема дисциплина

40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 З 5

или практикум

0 0 40 4 0 0

Спорт

20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 ТО 2 З 5

Пролетен триместър

190 130 13 50 5 50 5 410 600 20        

Иконометрия

50 40 4 10 1 0 0 130 180 6 И 2 П 6

Бази от данни

50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 2 П 6

Информационни технологии в Интернет

50 20 2 0 0 30 3 100 150 5 И 2 П 6

Избираема дисциплина

40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 П 6

или практикум

0 0 40 4 0 0

ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

530 370 37 120 12 160 16 1270 1800 60        

Есенен триместър

180 130 13 40 4 50 5 420 600 20        

Компютърни мрежи и комуникации

50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 3 Е 7

Програмиране в Интернет с PHP и MySQL

50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 3 Е 7

Застраховане и застрахователни информационни системи

40 30 3 0 0 10 1 110 150 5 И 3 Е 7

Избираема дисциплина

40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 Е 7

или практикум

0 0 40 4 0 0

Зимен триместър

170 100 10 40 4 70 7 430 600 20        

Оптимизационни модели в икономиката

50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 3 З 8

Програмиране на JAVA

50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 3 З 8

Курсов проект 2

30 0 0 0 0 30 3 90 120 4 И 3 З 8

Избираема дисциплина

40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 З 8

или практикум

0 0 40 4 0 0

Пролетен триместър

180 140 14 40 4 40 4 420 600 20        

Софтуерни технологии

50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 3 П 9

Инвестиции и инвестиционни техники

50 50 5 0 0 0 0 130 180 6 И 3 П 9

Избираема дисциплина

40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 П 9

или практикум

0 0 40 4 0 0

Уеб дизайн

40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 ТО 3 П 9

ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

480 280 28 170 17 150 15 1320 1800 60        

Есенен триместър

170 100 10 40 4 70 7 430 600 20        

Програмиране чрез .NET

50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 4 Е 10

Електронна търговия

50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 4 Е 10

Избираема дисциплина

40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 Е 10

или практикум

0 0 40 4 0 0

Курсов проект 3

30 0 0 0 0 30 3 90 120 4 ТО 4 Е 10

Зимен триместър

190 120 12 90 9 20 2 410 600 20        

Борсова и извънборсова търговия

50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 4 З 11

Анализ на инвестиционни проекти

50 50 5 0 0 0 0 130 180 6 И 4 З 11

Избираема дисциплина

40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 З 11

или практикум

0 0 40 4 0 0

Бизнес английски език

50 0 0 50 5 0 0 100 150 5 ТО 4 З 11

Пролетен триместър

120 60 6 40 4 60 6 480 600 20        

Бизнес информационни системи

40 20 2 0 0 20 2 50 90 3 ТО 4 П 12

Избираема дисциплина

40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 П 12

или практикум

0 0 40 4 0 0

Издателски системи

40 0 0 0 0 40 4 50 90 3 ТО 4 П 12

Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа

0 0 0 0 0 0 0 300 300 10 И 4 П 12

ОБЩО

2260 1300 130 650 65 670 67 5090 7350 245        

 ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

За студенти
 
 

Новини
© 2009 ФМИ